Våra stadgar

Bålsta Motorcykelklubb (BMCK) Stadgar

§1 Mål och medel.

Föreningens namn är Bålsta Motorcykelklubb (BMCK).
Föreningens syfte och ändamål är:
- att främja motorcyklistens intressen.
- att främja trafiksäkerhetsutbildning.
- att vara ansluten till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation.
- att vara partipolitiskt obunden och kamratlig.

§2 Medlemskap.

Medlemmarna är antingen aktiva (fullvärdig) eller passiva (stödmedlem).
Hedersmedlem kan särskilt förtjänta personer vara.
Person som önskar bli medlem i klubben, skall skriftlig inge ansökan om medlemskap till styrelsen. Styrelsen väljer in nya medlemmar vid ett styrelsemöte eller fastslår en prövotid. Den sökande skall vara närvarande vid sådant möte. En medlem kan bli utesluten ur klubben om den bryter mot bestämmelserna eller vållar skada för klubben och dess medlemmar.

§3 Medlemsavgifter.

Aktiv och passiv medlems årsavgift bestäms av årsmötet. Avgiften ska i så hög grad som möjligt täcka klubbens kapitalkostnader, driftkostnader och fonderingar för framtida underhåll. Medlemsavgiften skall betalas inom utsatt tid. Påminnelse skickas ut en gång och om betalning inte sker inom utsatt tid betraktas medlemmen som utesluten.

§4 Verksamhetsår.

Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 september till och med den 31 augusti.

§5 Revision.

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en revisor, vilken utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst- och förlusträkning senast den 30 september.

§6 Årsmöte.

Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av oktober månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
2. Fråga om mötets stadgenliga utlysande.
3. Val av justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll.
4. Fastställelse av årsredovisningen och intagna resultat- och balansräkningar.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7.  Val av ordförande och val av vice ordförande.
8.  Val av sekreterare, val av kassör, val av ledamöter och ledamotssuppleanter.
9.  Val av revisor samt val av revisorsuppleant.
10. Val av valberedare där en person vara sammankallande i valberedningen.
11. Fastställelse av medlemsavgift för kommande verksamhets år.
12. Övriga frågor , samt inkomna motioner.

§7 Kallelse.

Kallelse skall ske tidigast 4 veckor före och senast 3 veckor före årsmöte och 1 vecka före extra årsmöte och allmänt möte. Kallelsen skall ske skriftligen per e-post.

§8 Motioner.

Fråga, som önskas behandlad på årsmöte, extra årsmöte eller allmänt möte, skall för att kunna upptagas på dagordningen skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

§9 Möten.

Årsmöte:
Handlingarna till ordinarie årsmöte skall bestå av: 
- Dagordning
- Årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer samt revisionsberättelse,
– Övrigt material med anknytning till ärenden på dagordningen samt styrelsens förslag och eventuella motioner.

Extra årsmöte:
Handlingarna till extra årsmötet bör utöver dagordning, som endast innehåller de ärenden som har sammankallat mötet, bakgrundsmaterial för ärendena. Extra årsmöte skall hållas vid:
- När t.ex. större ombyggnads projekt etc. skall genomföras.
- Revisorerna så påfordrar.
- När minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen begärt och angett de ärenden de vill ha behandlade.

Allmänt möte:
Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till allmänt möte och skall kalla till sådant möte när 2/3 av klubbens medlemmar därom gjort framställning. Framställan skall vara skriftligen och den skall vara motiverad.. I kallelse till sådant möte skall fullständig dagordning medfölja.

§10 Ändring av stadgar.

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på årsmöte och skall minst 10 dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen som har att behandla och på årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§11 Rösträtt.

Rösträtt vid årsmöte, extra årsmöte och allmänt möte med en röst vardera äga fullvärdig närvarande medlem, som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtten får utövas genom fullmakt.

§12 Styrelsen.

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, viceordförande samt minst tre ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av 1 år. Vice ordförande och de övriga ledamöterna väljs för en tid av 2 år. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom i personval, då lotten avgör.(Ordförandes röst bör ej vara den sista). Den som väljs till ledamot ska vara myndig och vara fullvärdig medlem i klubben.  Årsmötet har rätt att när som helst, utan att ange motivering, återkalla en eller flera ledamöters uppdrag.

§13. Styrelsens skyldigheter.

Styrelsen skall hålla följande möten:
- Organiserings sammanträde.
- Fastställande av budget och avgifts uttag. 
- Fastställande av årsredovisning och förvaltnings berättelse.
- Sammanträde före årsmötet för att behandla eventuella motioner och styrelsens övriga förslag.

Det åligger styrelsen att:
- Organisera och leda verksamheten.
- Ta vara på klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och   medlemsregister.
- Förbereda ärenden som skall förekomma på mötena.
- Avge verksamhetsberättelse.
- Föra protokoll över vad som beslutas på mötena.
- Styrelseledamöterna är skyldiga att ta hänsyn till allt som lagar, stadgar och andra bestämmelser föreskriver.
- Att handlägga alla praktiska frågor som rör förvaltningen av klubbens mark och lokaler.
- Besiktiga klubbens fastigheter med jämna mellan rum.
- Förvalta klubbens fastigheter och övriga tillgångar och därvid ansvara för att dessa är väl underhållna och därvid ansvara för att dessa är i gott skick.
- Leda och tilldela klubbens medlemmar arbetsuppgifter.

§14. Medlems skyldigheter.

Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efter rättelse. Medlem får inte utlåna medlemskort och medlemsmärken till utomstående personer.  Klubbens medlemmar har det gemensamma ansvaret att hålla området vid gott trim samt för yttre och inre underhåll av lokalerna. 

§15. Klubbens upplösning.

Beslut om klubbens upplösning kan ske när majoriteten av klubbens medlemmar önskar klubben upplöst. Och på ett allmänt möte, (som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna.) där 2/3 av klubbens närvarande medlemmar röstar så, för att beslutet skall vara giltigt

§16. Disposition av klubbens tillgångar.

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt §15.

§17. Efter mötet skall det av protokollet framgå.

- Vilken klubb/förening.  
- Tid-Plats-Lokal
- Vilka som deltog.
- Om någon deltar endast under en del av sammanträdet skall det anges.
- Dessutom skall det anges vid styrelsesammanträdet om och när suppleant går in som ordinarie.
- Vilka ärenden som behandlades.  
- Vilka beslut som tagits.
- Om någon reserverade sig eller avstod från att delta i beslutet.
 -Vem som leder sammanträdet.
- Vem som valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- Vem som för protokollet.
- Protokollen och paragraferna numreras löpande kalenderårs vis.
- Vid protokoll justering skall varje sida signeras